SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home

> Diensten voor advocaten

Persoonlijk dossier

Een gerechtsdeurwaarder werkt vaak samen met advocaten, aan beide zijden van een dossier. Ondernemingen die een openstaande factuur willen laten innen, nemen vaak eerst zelf een advocaat in de arm, die ons contacteert wanneer de klant met openstaande rekening geen gehoor geeft aan correspondentie van de raadsheer. Omgekeerd gaat de debiteur vaak te rade bij een advocaat om zijn betalingsproblemen te behandelen.

SDS heeft uitgebreide ervaring opgebouwd in het samenwerken met advocaten om de beste oplossing te vinden voor hun cliënt. Ook aan beide zijden van het dossier.

Wij bieden correcte informatie, juridisch advies over onze diensten, en indien nodig snelle ingrepen in de lopende procedures. Welke aanpak we kiezen zal onder andere afhangen van de solvabiliteit van de debiteur en het soort vordering. Wij werken steeds met een plan op maat.

Minnelijke invordering

Nog voor een gerechtelijke procedure is opgestart, kunnen wij proberen om via een minnelijke invordering het verschuldigde bedrag te innen. Zo vermijden we het spenderen van tijd en middelen aan een gerechtelijke procedure. Wij voeren een solvabiliteitsonderzoek uit en begeleiden het hele afbetalingsproces.

Gerechtelijke invordering

Indien voorstellen tot minnelijke invordering niet worden aanvaard, of de uitvoering van de afgesproken minnelijke vordering resulteert niet in betaling, is het opstarten van een gerechtelijke procedure aangewezen.

Via een dagvaarding en een nieuw solvabiliteitsonderzoek (inclusief de mogelijkheid van huisbezoeken) stellen we vast of de debiteur de gerechtskosten kan betalen. Is dit niet zo, is een gerechtelijke procedure misschien niet de beste optie. Wij berekenen de vordering in detail.

Nadat de rechtbank in het voordeel van uw cliënt heeft geoordeeld, bespreken wij met u wat volgens ons de meest efficiënte volgende stappen zijn.

Na de betekening van het vonnis of dwangbevel aan de debiteur gaan we over tot uitvoering. Wij gaan steeds proactief op zoek naar de meest efficiënte manier om de schulden in te vorderen. Afhankelijk van het dossier en van de debiteur wordt een roerend beslag (voertuigen, meubelen,...), onroerend beslag, beslag bij cliënteel van debiteur, loonbeslag, of blokkering van bankrekening overwogen.

Beslag op roerende goederen

Wij stellen tijdens een huisbezoek een inventaris op van de bezittingen van de debiteur. Bij bewarend beslag mag hij/zij ze niet verkopen of wegschenken. De debiteur mag ze wel nog blijven gebruiken. Indien hij/zij gehuwd is of samenwoont, kunnen ook de roerende goederen van partner of huisgenoten aangesproken worden.

Bij uitvoerend beslag worden de roerende goederen in bezit genomen en gebruikt om de schuld af te betalen. Dit gebeurt via een openbare verkoop.

Beslag op onroerende goederen

Een beslag op onroerende goederen verloopt gelijkaardig. Er wordt een schatting gemaakt van de waarde van de onroerende goederen in bezit van de debiteur. Bij bewarend beslag blijft het onroerend goed eigendom van de debiteur en kan hij/zij er nog gebruik van maken, maar het niet verkopen of wegschenken. Bij uitvoerend beslag wordt het onroerend goed verkocht door de notaris.

Loonbeslag of rekening blokkeren

Derdenbeslag houdt in dat de werkgever of financiële instelling van de debiteur wordt aangesproken om beslag te leggen op (een deel van) het loon van de debiteur of op het saldo van zijn/haar bankrekening(en). Deze derden zijn verplicht om hieraan mee te werken.

Er wordt beslag gelegd op het rekeningsaldo en/of er wordt een maandelijkse afbetaling afgehouden van het loon van de debiteur tot het volledige verschuldigde bedrag is geïnd.

Vaststellingen

Gerechtsdeurwaarders worden vaak gevraagd om officiële vaststellingen te doen, neergeschreven in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal kan vervolgens neergelegd worden bij de rechtbank en gebruikt worden als bewijsstuk in een zaak rond een (schade)vergoeding of conflict.

De voornaamste gebieden waarin wij gevraagd worden voor vaststellingen:

  • Burenhinder (overlast van lawaai, geur, inbreuk)
  • Fouten of defecten in bouwwerken/renovatiewerken
  • Commerciële conflicten (lastenboeken, vertragingen, defecten,…)
  • Inventaris van een inboedel
  • Informatica: de inhoud van een website, e-mail, sms,…
  • Schadegevallen voor verzekeringsdoeleinden
  • Familierecht en hoederecht
  • Stakingen, raden van bestuur,…
  • Correct verloop van wedstrijden, lottotrekkingen,…

Andere diensten voor advocaten

Sekwester, kantonnement, opzeg huur (betekening), neerlegging berichten overdracht, betekening overdrachten, Ios-procedure, Europese procedures (EBB, ET-Brussel I-bis, Geringe vorderingen-Conservatoir bankbeslag), protesten, huurzaken.

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Diensten voor advocaten

SDS voor advocaten

Wilt u meer informatie over de diensten die wij u als advocaat kunnen bieden?

Contacteer ons

SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.